Du kan melde deg på vårt kvartalvise nyhetsbrev nederst på siden.

Innsamlingstatus til våre anbefalte organisasjoner per 01.12.17

I våre kvartalsvise nyhetsbrev vil vi dele en status på økonomi og innsamlede midler til våre anbefalte organisasjoner. Du kan lese forrige statusrapport fra september i år her.

Hver tredje måned tildeler vi penger vi har samlet inn til våre anbefalte organisasjoner. Denne frekvensen vurderer vi å øke til hver andre måned fra og med 2018 fordi volumet av donasjoner har økt.

Totalt innsamlet i år:
1 147 914 kr

Totalt innsamlet:
1 580 644 kr

Året fortsetter å imponere og vi har allerede nådd målet om 1 million innsamlet til våre anbefalte organisasjoner i 2017. Vi tror at desember kan bli en spesielt god måned fordi mange har ekstra fokus på å gi til gode formål før jul.

 Against Malaria Foundation (AMF), Project Healthy Children (PHC), GiveDirectly(GD), Schistosomiasis Control Initiative (SCI), Deworm the World Initiative (DtWI), SightSavers (SS), The END Fund (END), Malaria Consortium (MC)

Against Malaria Foundation (AMF), Project Healthy Children (PHC), GiveDirectly(GD), Schistosomiasis Control Initiative (SCI), Deworm the World Initiative (DtWI), SightSavers (SS), The END Fund (END), Malaria Consortium (MC)

Grafen over viser hvordan våre donorer allokerer sine donasjoner, oppdelt etter måned. Den første søyla viser donasjoner hvor donor ikke har øremerket donasjonen til en spesifikk organisasjon, men som vi i Effekt allokerer etter vår anbefalte fordeling. Vi følger GiveWell sine anbefalinger, og fordelte i januar og februar ikke-allokerte midler 75% til AMF og 25% til SCI, fra mars til november 100% til AMF og, siden GiveWell nylig har oppdatert sin anbefalte fordeling til 70% AMF og 30% til SCI, vil vi følge dette fra og med 1. desember 2017.

Av grafen over kan man både lese at mange donorer lar Effekt bestemme fordelingen av gaven de gir, men også at resten allokerer sine donasjoner nært opp til vår anbefalte fordeling. AMF alene står for godt over to tredjedeler av pengene vi tildeler, og noen organisasjoner, særlig de nye, får svært få donasjoner. 

Dette stiller to ganske forskjellige spørsmål:

  • Hvorfor er det slik? Er det fordi vårt publikum aktivt ønsker å støtte AMF, PHC, GD og SCI mer enn de andre, eller er det fordi vi har hatt mest fokus på disse så donorer i Norge kjenner bare til disse? Altså starter det med våre donorer, eller starter det med oss?
  • Er dette et problem? Kan vi, og bør vi, prøve å gjøre opp for denne skjevheten ved å promotere de mer ukjente, eller skal vi ta donasjonsmønsteret mer som et tegn på hva vi også bør fokusere mest på? Å kommunisere rikt og bredt om alle organisasjonene koster mye i arbeidstid hos oss, samtidig som vårt publikum har et metningspunkt for ny informasjon. Deres oppmerksomhet er en begrenset ressurs.

Utover dette fører dette faktisk med seg noen praktiske problemer. Donasjonene til SS, END og MC er så små at transaksjonskostnadene blir for store i forhold. Vi blir nødt til å se etter alternative måter å overføre disse mindre summene hvis vi skal fortsette å støtte dem i fremtiden.

Nå kommer det ytterligere to nye organisasjoner inn på lista, noe som mest sannsynlig vil bare øke disse utfordringene. Les mer her om GiveWells nye organisasjoner, våre utfordringer og mulige løsninger på hvordan vi fremmer alle våre anbefalte organisasjoner i Norge.

  Formålsmidler er donasjoner øremerket våre anbefalte organisasjoner. Dette er til forskjell fra driftsmidler, som er donasjoner eksplisitt gitt til drift av Effekt. "Antall donasjoner" er her donasjoner av formålsmidler.

Formålsmidler er donasjoner øremerket våre anbefalte organisasjoner. Dette er til forskjell fra driftsmidler, som er donasjoner eksplisitt gitt til drift av Effekt. "Antall donasjoner" er her donasjoner av formålsmidler.

Vi får fortsatt de fleste, og de største, donasjonene ved bakoverføring. Det sparer oss for transaksjonskostnader, hvilket er bra for den langsiktige bærekraften til Effekt. Vi ser løpende på nye måter å støtte donasjoner på som vil gjøre det enklere og tidsbesparende for donorer og oss frivillige. Gode løsninger er vi villige til å betale for hvis det sparer administrasjon og gir en bedre donoropplevelse. 

Donasjonene vi får er paretofordelte, det vil si at de som gir de største summene gir veldig mye mer enn gjennomsnittet. Når disse donasjonene kommer inn gir det store utslag på månedsgrafen. Desember i fjor, juni og september i år er gode eksempler på dette. Dette illustreres også ved at antall donasjoner korrelerer (cor =0,67) lite med sum av donasjoner.

To nevneverdige aktiviteter har skjedd de siste tre månedene. Den første er at vi holdt et arrangement i Oslo 27. september hvor blant annet AMF hold foredrag. Arrangementet hadde ganske godt oppmøte, men vi hadde håpet på større. Mange ble derimot med ut på sosialt med foredragsholdere og paneldeltagere etterpå, noe vi tror var veldig verdifullt.

Den andre aktiviteten er en kampanje vi holdt på sosiale medier i slutten av oktober hvor vi presenterte profiler av noen utvalgte givere til Effekt. Vi ville vise flere ansikt i stiftelsen og gi våre følgere noe å relatere seg til og inspireres av. Alle giverprofilene kan leses på bloggen vår. Aktiviteten på Facebook var god for denne kampanjen, men vi fikk ikke ført så mye trafikk til vår hjemmeside som vi hadde håpet. Vi kan ikke se noen økning i donasjoner som en direkte følge av kampanjen, men det var heller ikke hovedmålet. Forhåpentligvis har vi klart å gjøre Effekt kjent for flere, som på lengre sikt vil gi flere donorer. 

Trenden i antall donasjoner ser ikke ut til å ha økt nevneverdig siden april. De to toppene i april og juni er Vipps-donasjoner tilknyttet kampanjer vi holdt i sosiale medier, mens bankdonasjoner og PayPal-donasjoner har ikke endret seg betydelig. Siden vi ikke er sikre på hvordan vi klarte å oppnå økningen i donasjoner til 80-90 i måneden, har vi heller ikke gode teorier på hvorfor det nå har stagnert. I samme periode har antallet følgere på Facebook doblet seg og vi har hatt en gode del aktivitet i sosiale medier. Samtidig er det en ganske kort periode å trekke konklusjoner fra. Uansett tenker vi å se mer på hvor mange donorer som har donert, men som ikke donere lengre. Å følge med på dette turnover-tallet er viktig.

 Den røde linjen markerer målet på en million kroner i løpet av året, fordelt som 83 333 kr hver måned. Den sorte linjen viser hva vi kumulativt har samlet inn så langt i år. Den grå linjen viser fjorårets kumulative utvikling etter lansering i mai.

Den røde linjen markerer målet på en million kroner i løpet av året, fordelt som 83 333 kr hver måned. Den sorte linjen viser hva vi kumulativt har samlet inn så langt i år. Den grå linjen viser fjorårets kumulative utvikling etter lansering i mai.

Vi har allerede nådd målet om 1 million innsamlet til våre anbefalte organisasjoner i år. I fjor var desember en spesielt god måned, noe som kan gjenta seg også i år. I så fall har vi en reell mulighet til å nå 1,5 millioner, noe som absolutt vil være over all forventning.

Driftsdonasjoner og bankgebyrer.png

Det er viktig å holde variable kostnader balanseres med driftsdonasjoner. Gebyrene vi teller som del av den røde linjen inkluderer avgifter på donasjoner fra Vipps og Paypal, samt DNBs gebyrer for tildelinger til våre anbefalte organisasjoner. Dette er så langt beskjedne kostnader, og gir rom for å ta i bruk andre donasjonsløsninger som KID og avtalegiro, løsninger som vil bedre donoropplevelsen og betydelig redusere tid brukt på administrasjon. 

Totalt balanserer driftsinntekter nesten våre driftsutgifter så langt i 2017. Vi er veldig glade for at vi ikke trenger å be om ekstra driftsdonasjoner i år, noe som frigjør våre frivillige og kommunikasjonskanalene våre til å fokusere på våre anbefalte organisasjoner. Dette er bare mulig med de små og store bidrag til drift vi får gjennom året. Tusen takk til alle som har donert til drift av Effekt i 2017!

Tallene vi oppgir innsamlet til våre anbefalte organisasjoner er absolutte tall, altså det som er donert i kroner og øre. Alt dette er ikke nye penger som våre anbefalte organisasjoner får, fordi mange av våre donorer ville nok donert til dem uansett. Vårt kontrafaktiske bidrag er reduserte transaksjonskostnader og forenklet prosess, men viktigst av alt er at vi når ut til nye donorer som ellers ikke ville ha donert effektivt. Det kan også tenkes at eksisterende donorer ikke faller fra så lett når de kan donere gjennom Effekt, hvilket vil være en viktig positivt bidrag. Hvert år, like etter nyttår, sender vi ut en spørreundersøkelse til våre donorer hvor vi blant annet prøver å estimere hvor stor andel av deres donasjon de uansett ville donert effektivt. Ved neste nyhetsbrev vil vi publisere resultater og analyse basert på disse tallene.

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt

Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no

Ps: Gi gjerne innspill på tall og analyse du vil lese fra Effekt.

Comment